Meteen naar de inhoud
Klantenservice Terms of Use

Gebruiksvoorwaarden Overeenkomst

Ingangsdatum: 21 juli 2021

 

1. INLEIDING

Deze Gebruiksovereenkomst (de ‘Overeenkomst’ of ‘Gebruiksvoorwaarden’) is van toepassing op alle websites die verbonden aan Na Pali SAS/Boardriders Europe en zijn dochterondernemingen en filialen. (Het ‘bedrijf,’ ‘wij,’ ‘ons’ en ‘onze’) en alle aangesloten domeinen die verwijzen naar deze Overeenkomst, inclusief, maar niet beperkt tot, de website: www.billabong.com in Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, België, Frankrijk (inclusief Monaco), Italië, Luxemburg, Portugal, Groot-Brittannië, Zwitserland, Spanje, Nederland, Denemarken en Finland

(gezamenlijk aangeduid als de ‘Sites’). Door gebruik te maken van de Sites stemt u ermee in gebonden te zijn aan alle voorwaarden en bepalingen die zijn opgenomen in deze Overeenkomst en alle regels, richtlijnen en aanwijzingen die op de Sites te vinden zijn. Lees deze Overeenkomst zorgvuldig door. Deze Overeenkomst is van toepassing op alle gebruikers van de Sites, inclusief gebruikers die het materiaal op de Sites bekijken en gebruikers die zich registreren voor de Sites zoals hieronder uiteengezet in paragraaf 8.

Door op de sites te surfen kunt u profiteren van diverse services en voordelen, zoals met name een persoonlijke browserervaring, waaronder met name:

- de weergave van aanbiedingen en producten of diensten die betrekking hebben op degenen die u zoekt of bekijkt op onze Sites met inhoud of aanbiedingen die voor u interessant kunnen zijn, en
- de weergave van gepersonaliseerde berichten met betrekking tot aanbiedingen en producten die u zoekt of raadpleegt op onze Sites, of van inhoud of aanbiedingen die voor u interessant kunnen zijn.

Zo kunt u de aanbiedingen die u interesseren ontdekken en kiezen, zonder te hoeven navigeren in ruimtes die niet overeenkomen met uw verwachtingen. Uiteraard kunt u natuurlijk overal een kijkje nemen, we begeleiden u alleen om ervoor te zorgen dat u tevreden bent.

Deze diensten en de functies die zijn gekoppeld aan uw surfgedrag op de Sites zijn niet optioneel en vormen elementen die inherent zijn aan de prestaties van onze diensten en uw gebruik van de Sites.
Door gebruik te maken van de Sites verklaart u tevens dat minstens 16 jaar oud bent. Wij verzamelen niet bewust persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar, tenzij hiervoor toestemming is gegeven en toestemming is verleend door de persoon met de ouderlijke verantwoordelijkheid voor de minderjarige. Bij afwezigheid van een dergelijke toestemming of autorisatie is het deze gebruikers uitdrukkelijk verboden hun persoonsgegevens aan ons te verstrekken en zal informatie die door dergelijke gebruikers wordt verstrekt, niet bewust door ons worden gebruikt, gepubliceerd of bewaard. BIJ GEBREK AAN TOESTEMMING VAN DE HOUDER VAN UW OUDERLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID, MAG U DE SITES NIET GEBRUIKEN OF U ER NIET VOOR AANMELDEN ALS U JONGER BENT DAN 13 JAAR. Wanneer u gebruik maakt van een huidige of toekomstige versie van de Sites, bent u ook onderworpen aan de bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst. Bewaar een kopie van deze overeenkomst voor uw eigen administratie. We kunnen van tijd tot tijd de voorwaarden van deze Overeenkomst wijzigen. Wanneer wij wijzigingen aanbrengen, zullen wij deze publiceren in nieuwe gebruiksovereenkomst. Uw gebruik van de Sites na een dergelijke wijziging betekent dat u instemt met de voorwaarden van de gewijzigde overeenkomst. U moet deze pagina regelmatig bezoeken om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen in deze overeenkomst.

 

2. UITGEVER EN HOST VAN DE SITE

2.1 Uitgever

Deze website is uitgegeven door het Franse bedrijf Na Pali S.A.S, met een aandelenkapitaal van €69.728.100, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in Frankrijk te 162 rue Belharra 64500 Saint Jean de Luz, ingeschreven bij het handels- en vennootschapsregister van Bayonne in Frankrijk, onder nummer B 331 377 036, met het intercommunautaire BTW-nummer GB 318887946, met het e-mailadres: privacy.EU@boardriders.com en met het telefoonnummer +33 (0)5 59 51 77 33 is (hierna ‘Boardriders Europe’ of ‘Ons’ genoemd). De vertegenwoordiger van Boardriders Europe voor de Site is de heer Nicolas Foulet, Digital manager.

2.2 Host

De Site wordt gehost door het bedrijf Salesforce.com, INC waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in de VS op The Landmark @ One Market, Suite 300, San Francisco CA, 94105.

 

3. PRIVACY

Raadpleeg ons Privacybeleid, dat ook van toepassing is op uw bezoek aan de Sites, om ons privacybeleid en uw privacyrechten te begrijpen. De voorwaarden en bepalingen van ons privacybeleid zijn hierin opgenomen en maken deel uit van deze overeenkomst.

 

4. TEGENPRESTATIE

U erkent dat deze Overeenkomst wordt ondersteund door een redelijke en waardevolle tegenprestatie, waarvan de ontvangst en geschiktheid hierbij wordt erkend. Zonder het voorgaande te beperken, erkent u dat een dergelijke tegenprestatie, zonder beperking, uw gebruik van de Sites en de ontvangst van gegevens, materialen en informatie omvat die beschikbaar zijn op of via de Sites.

 

5. TOEPASSELIJK RECHT - GESCHILLENBESLECHTING

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn opgesteld in, en zullen worden geïnterpreteerd in overeenstemming met, de wetten van Frankrijk, zonder gevolg te geven aan conflicterende rechtsbeginselen en op voorwaarde dat u niet van de verplichte regels van uw land van verblijf kunt worden ontzegd.

Door gebruik te maken van de Sites gaan u en het bedrijf ermee akkoord dat, als er sprake is van een onenigheid, vordering, actie of geschil voortvloeiend uit of verband houdend met uw gebruik van de Sites, of de schending, handhaving, interpretatie of geldigheid van deze Gebruiksvoorwaarden of een deel daarvan (‘Geschil’), beide partijen eerst te goeder trouw zullen trachten een dergelijk geschil op te lossen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij waarin de feiten en omstandigheden van het geschil worden beschreven en de ontvangende partij 30 dagen de tijd krijgt om te reageren op het geschil of het geschil op te lossen. De kennisgeving moet worden gestuurd

 

 • aan het bedrijf op het volgende adres:
      Na Pali SAS / Boardriders Europe
      Ter attentie van: Juridische afdeling
      162 rue Belharra - 64500 Saint Jean de Luz - FRANCE
      of per e-mail op: legal.emea@boardriders.com

 • aan u op: uw laatst gebruikte factuuradres of het factuuradres en/of verzendadres dat wij eventueel voor u in ons bestand hebben

 

In overeenstemming met de bepalingen van het Franse consumentenwetboek met betrekking tot de minnelijke schikking van geschillen, is Na Pali SAS geregistreerd bij de Franse ‘FEVAD e-commerce Ombudsman Service’. Op voorwaarde dat u eerst stappen hebt ondernomen bij Na Pali SAS, kan uw onopgeloste consumentengeschil worden voorgelegd aan de Ombudsdienst. Voor meer informatie over de voorwaarden waaronder uw klacht kan worden voorgelegd aan de Ombudsman, klikt u hier: www.mediateurfevad.fr

U kunt uw klacht ook indienen via het door de Europese Commissie ter beschikking gestelde onlineplatform op het volgende adres: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. De Europese Commissie zal de klacht dan doorsturen naar de bevoegde nationale ombudsman.

Overeenkomstig de toepasselijke regels inzake de bemiddeling, had u het geschil vooraf schriftelijk aan Na Pali SAS moeten richten om tot een minnelijke schikking te komen.

MOCHT ER GEEN MINNELIJKE SCHIKKING WORDEN BEREIKT, ZAL ELK GESCHIL WORDEN BESLECHT DOOR DE BEVOEGDE RECHTBANKEN VAN DE PLAATS WAAR U VERBLIJFT OF WAAR HET PRODUCT OF DE DIENST AAN U IS GELEVERD.

 

6. BEPERKINGEN OP HET GEBRUIK VAN MATERIALEN

Handelsmerken. Boardriders, Quiksilver, Roxy, DC Shoes, Billabong (inclusief maar niet beperkt tot hun logo) en andere handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen en trade dress die op onze Sites worden vermeld, zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van het Bedrijf en zijn filialen, licentiegevers en licentiehouders in de Verenigde Staten, de Europese Unie en andere landen. Alle rechten op deze namen worden hierbij voorbehouden. Het gebruik of misbruik van deze handelsmerken of enig materiaal, behalve zoals hierin is toegestaan, is uitdrukkelijk verboden, en niets dat op de Sites wordt vermeld of geïmpliceerd verleent u enige licentie of recht op grond van enig patent of handelsmerk dat eigendom is van of wordt beheerd door het bedrijf of enige derde partij.

Andere intellectuele eigendomsrechten. Alle informatie, tekst, afbeeldingen, foto's, grafieken, logo's, animaties, video's, muziek, gebruikersinterface en andere inhoud en materialen op de websites zijn het intellectuele eigendom van het bedrijf of zijn externe licentiegevers, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving en alle internationale auteursrechtwetten. Onder de toepasselijke wetgeving is het u verboden om de inhoud van de Sites te kopiëren, te reproduceren, te wijzigen, te distribueren, weer te geven, uit te voeren, te verspreiden of over te dragen voor welk doel dan ook. Niets dat op de Sites wordt vermeld of geïmpliceerd verleent u een licentie of recht wat betreft enig auteursrecht van het bedrijf of van derden. De Sites en de informatie waarnaar hierin wordt verwezen, zijn uitsluitend bestemd voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik.  Tenzij hierin uitdrukkelijk anders is toegestaan, mag u de inhoud van de Sites niet uitzenden, dupliceren, kopiëren, reproduceren, bewerken, manipuleren, wijzigen, publiceren, verhuren, verkopen, openbaar weergeven, uitvoeren, distribueren, verzenden of verspreiden onder derden, of de inhoud van de Sites gebruiken in rechtszaken, of voor commerciële of promotionele doeleinden, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het bedrijf of zijn rechtmatige opvolgers en rechtverkrijgenden. Voor toestemming voor gebruik kunt u contact met ons opnemen via e-mail op privacy.EU@boardriders.com.

U krijgt hierbij een persoonlijk, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om materiaal dat op de Site wordt weergegeven uitsluitend voor privégebruik en als onderdeel van de Service te gebruiken.

 

7. KENNISGEVING VAN INBREUK OP HET AUTEURSRECHT

Wij respecteren en eren het intellectuele eigendom van anderen. Als u van mening bent dat uw werk is gekopieerd en toegankelijk is op de Sites op een wijze die inbreuk maakt op het auteursrecht, verzoeken wij u om onze copyrightagent de volgende informatie te verstrekken:

    (1) Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan wordt beweerd dat het is geschonden;
    (2) Identificatie van het vermeend inbreukmakende materiaal op de Sites waarvan wordt verzocht het te verwijderen;
    (3) Uw naam, adres en telefoonnummer overdag, en een e-mailadres (indien beschikbaar), zodat wij indien nodig contact met u kunnen opnemen;
    (4) Een verklaring dat u te goeder trouw van mening bent dat het gebruik van het auteursrechtelijk beschermde werk niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, zijn agent of de wet;
    (5) Een verklaring dat de informatie in de kennisgeving accuraat is en, op straffe van meineed, dat de ondertekenaar gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief auteursrecht waarop inbreuk zou zijn gemaakt; en
    (6) Een elektronische of fysieke handtekening van de eigenaar van het auteursrecht of van iemand die namens de eigenaar gemachtigd is om een inbreuk op het auteursrecht aan te klagen en de verklaring in te dienen.

Onze copyrightagent voor kennisgeving van claims van inbreuk op het auteursrecht op de Sites is de juridische afdeling van het Bedrijf, die als volgt kan worden bereikt:

    Na Pali SAS
   Ter attentie van: Juridische afdeling
    162 rue Belharra 64500 Saint Jean de Luz FRANCE
    Of per e-mail op: legal.emea@boardriders.com

 

8. REGISTRATIE

U hoeft zich niet te registreren om de Sites te kunnen bekijken. U kunt de Sites bezoeken, artikelen en ander materiaal lezen, door merchandise bladeren, opmerkingen en productrecensies plaatsen en aanbiedingen controleren zonder u te registreren voor een gebruikersaccount. U kunt de Sites bezoeken, artikelen en ander materiaal lezen, door items browsen, opmerkingen en productbeoordelingen plaatsen en aanbiedingen bekijken zonder dat u zichzelf hoeft te registreren voor een gebruikersaccount. U kunt ook contact met ons opnemen over een bepaalde video, foto, audiobestand of andere post zonder een account te hebben. U moet zich echter wel registreren voor een account om toegang te krijgen tot alle functies van de Sites, inclusief maar niet beperkt tot de mogelijkheid om producten te kopen via de Sites en om lid te worden van de BBG CREW (zoals gedefinieerd in paragraaf 10 hieronder).  Om u te registreren moet u een gebruikersaccount aanmaken. Hiervoor moet u uw e-mailadres, postadres, geslacht, geboortedatum opgeven en een wachtwoord selecteren. Wanneer u een gebruikersaccount aanmaakt, moet u nauwkeurige, volledige en bijgewerkte registratiegegevens verstrekken. Onder voorbehoud van onze veiligheidsverplichtingen zoals beschreven in het Privacybeleid, bent u als enige verantwoordelijk voor de activiteiten die op uw account plaatsvinden, en moet u het wachtwoord van uw account veilig bewaren. Behalve in het geval van een datalek door toedoen van het Bedrijf, bent u volledig verantwoordelijk voor het niet beveiligen van informatie en/of voor het toestaan dat een andere persoon toegang heeft tot of gebruik maakt van de Sites met uw profiel en/of account, en voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw profiel en/of account.  U mag uw profiel of account of een deel daarvan niet verkopen of anderszins overdragen.  U moet het bedrijf onmiddellijk op de hoogte te stellen van elke inbreuk op de beveiliging of ongeoorloofd gebruik van uw account waarvan u zich bewust wordt. Als een datalek waarschijnlijk zal leiden tot een hoog risico voor uw rechten en vrijheden, zullen we de inbreuk op beveiligingsgegevens onverwijld aan u doorgeven. Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor verliezen die worden veroorzaakt door ongeoorloofd gebruik van uw account veroorzaakt door uw nalatigheid.  Het bedrijf behoudt zich het recht voor om registratie te weigeren of de toegang tot een gebruikersaccount op elk moment naar eigen goeddunken te beëindigen, op te schorten of te annuleren. Als we de toegang tot uw account opschorten of annuleren, kan het zijn dat u geen toegang hebt tot de Sites (tijdelijk of permanent), uw accountgegevens en/of bestanden of andere materialen van de Sites, inclusief alle tekst, opmerkingen, pictogrammen, afbeeldingen, berichten, tags, links, foto's, audio, video's en andere content die zich in uw account bevinden of toegankelijk zijn via uw account, en die allemaal door ons kunnen worden verwijderd. Een dergelijke opschorting of annulering van uw account betekent dat u de toegang tot alle inhoud die u hebt ingediend, kunt verliezen. U kunt uw eigen account ook op elk gewenst moment beëindigen of stopzetten door een verzoek per e-mail te sturen naar privacy.EU@boardriders.com.

 

9. RETOUREN, TERUGBETALINGEN, VERZENDING EN ANNULERINGEN VAN BESTELLINGEN

Wij verzoeken u kennis te nemen van onze voorwaarden voor Retourzendingen, en onze Verzendmethoden en -termijnen, die ook van toepassing zijn op uw bezoek aan de Sites, voor zover van toepassing. De voorwaarden en bepalingen van deze documenten zijn hierin opgenomen en maken deel uit van deze overeenkomst.

 

10. ALGEMENE VOORWAARDEN BILLABONG CREW

Ingangsdatum: JANUARI 2021

LEES DEZE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR. DOOR DEEL TE NEMEN AAN HET BILLABONG CREW KLANTENPROGRAMMA, ERKENT U DAT U ALLE HIERIN BESCHREVEN VOORWAARDEN EN ALLE DAARIN OPGENOMEN VOORWAARDEN HEBT GELEZEN EN ERMEE AKKOORD GAAT GEBONDEN TE ZIJN.  ALS U NIET AKKOORD GAAT MET AL DEZE VOORWAARDEN, KUNT U NIET DEELNEMEN AAN HET BILLABONG CREW-PROGRAMMA.

Het Billabong Crew klantenprogramma (hierna ‘Billabong Crew’) is een klantenprogramma dat wordt aangeboden door NA PALI SAS/Boardriders Europe en zijn dochterondernemingen in Europa (‘Boardriders’, ‘Bedrijf’, ‘wij’ of ‘ons’) aan klanten die voldoen aan de hieronder beschreven vereisten. Billabong Crew is online geldig op de website www.billabong.com in Duitsland, Oostenrijk, België, Frankrijk, waaronder Monaco, Italië, Luxemburg, Portugal, Groot-Brittannië, Ierland, Zweden, Zwitserland, Spanje, Nederland, Denemarken en Finland (hierna de ‘Sites’ genoemd), en bij de deelnemende winkels van Boardriders en Billabong (lijst beschikbaar met de functie store locator op www.billabong.com) (hierna de ‘Stores’ genoemd).


Wanneer u een gebruikersaccount aanmaakt op de Billabong website, wordt u automatisch ingeschreven bij Billabong Crew. Door een account aan te maken en/of u in te schrijven bij Billabong Crew, gaat u ermee akkoord (of, als u nog niet meerderjarig bent, met toestemming van uw ouder of wettelijke voogd) om deel te nemen aan Billabong Crew. Door deel te nemen aan Billabong Crew, wordt u geabonneerd op het ontvangen van berichten van Billabong, waarvan sommige van commerciële aard kunnen zijn.

A. Aanvaarding van de algemene voorwaarden van het lidmaatschap

Het lidmaatschap van Billabong Crew is beschikbaar voor iedere natuurlijke persoon die inwoner is van de hierboven genoemde landen en ten minste 18 jaar oud is (of de meerderjarige leeftijd in de woonplaats) op het moment van inschrijving voor het programma. Door u aan te melden voor een lidmaatschap op Billabong Crew, verklaart u dat u aan deze voorwaarden voldoet. Werknemers, functionarissen, directeuren, agenten en vertegenwoordigers van het bedrijf komen niet in aanmerking voor een lidmaatschap op Billabong Crew. U moet deze voorwaarden voor een lidmaatschap op Billabong Crew (‘Algemene voorwaarden’), zoals hieronder uiteengezet, lezen en ermee akkoord gaan.

BEHALVE WAAR EN VOOR ZOVER VERBODEN DOOR DE WET, mag het bedrijf op elk moment naar eigen goeddunken de regels, voorschriften, beloningen (zoals gedefinieerd in punt B hieronder), het recht op lidmaatschap of een ander kenmerk van de Billabong Crew beperken of wijzigen, of kan Billabong Crew op elk moment naar eigen goeddunken opschorten of beëindigen, zonder u hiervan vooraf op de hoogte te stellen. In een dergelijk geval kunnen uw punten (zoals gedefinieerd in sectie B hieronder) eindigen of vervallen. Bovendien behoudt het bedrijf zich het recht voor om uw account en/of uw deelname aan Billabong Crew te beëindigen als het bedrijf naar eigen goeddunken vaststelt dat u deze Algemene Voorwaarden hebt geschonden, u meer dan één (1) Billabong Crew-account hebt, of dat het gebruik van uw account of enige inhoud of materialen die eigendom zijn van het bedrijf ontwrichtend, ongeautoriseerd, bedrieglijk, frauduleus of anderszins onwettig is. 

B. Het principe van Billabong Crew

Als lid van Billabong Crew kunt u Billabong Crew-punten (‘punten’) verdienen door (i) de merkartikelen van Billabong en in aanmerking komende koopwaar van derden te kopen, zoals naar eigen goeddunken bepaald door Boardriders (met uitzondering van de aankoop van e-gift cards, gift cards, verzend- en administratiekosten en omzetbelasting op aankopen) op de sites en in winkels (‘in aanmerking komende aankopen’); en (ii) deel te nemen aan activiteiten om punten te verdienen die van tijd tot tijd door het Bedrijf worden aangeboden (bijv. ‘Dubbele Punten Dinsdagen’, reageren op een enquête, etc.). Punten die op deze manier verdiend worden geven u toegang tot geselecteerde beloningen (‘Beloningen’) zoals naar eigen goeddunken bepaald door het Bedrijf.

C. Lidmaatschap op Billabong Crew

Om lid te worden van Billabong Crew, kunt u er gewoon naar vragen bij een van onze Winkels of online meedoen op de Sites. U moet een online gebruikersaccount aanmaken om deel te kunnen nemen aan Billabong Crew. Worden automatisch ingeschreven bij Billabong Crew: 1) Personen die eerder lid werden van het voormalige Billabong Crew klantenprogramma via de Billabong website vóór de lancering van het nieuwe Billabong Crew-programma en 2) personen die eerder lid werden van het voormalige Billabong klantenprogramma via eigen Billabong winkels vóór de lancering van het nieuwe Billabong Crew-programma.

Om het beste uit uw Billabong Crew lidmaatschap te halen, inclusief het ontvangen van exclusieve Billabong Crew-aanbiedingen, raadt het bedrijf u aan om u aan te melden voor het ontvangen van alle e-mails van Billabong Crew. U ontvangt regelmatig e-mails van ons. Sommige van deze e-mails zijn marketing e-mails, als u bent aangemeld voor het ontvangen van dergelijke e-mails, terwijl andere transactie e-mails zijn die betrekking hebben op uw lidmaatschap op Billabong Crew. Voorbeelden van transactie-e-mails zijn: de welkomstmail, e-mails met rekeningoverzichten, e-mails over verdiende beloningen of andere mededelingen die ons helpen om uw gebruikersaccount te beheren. U kunt zich op elk moment afmelden voor marketing e-mails, transactie-e-mails, of beide. Als u zich afmeldt voor marketingmails, wordt u niet op de hoogte gebracht van alle Beloningsmogelijkheden waarover u anders zou zijn geïnformeerd als u had ingestemd met het ontvangen van marketingmails van ons (bijv. verjaardagsaanbiedingen en speciale aanbiedingen). U kunt nog steeds toegang krijgen tot de status van uw lidmaatschap, verdiende punten en beloningen door in te loggen op uw account.

U bent verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie die u verstrekt en bent als enige aansprakelijk voor eventuele onjuiste, onvolledige of verouderde informatie. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om op elk moment een document op te vragen om de identiteit te bewijzen van de persoon die lid is geworden of lid wil worden van Billabong Crew, met name in het geval van twee personen met dezelfde naam.

Slechts één (1) lidmaatschap van Billabong Crew is toegestaan per persoon en e-mailadres. In het geval van een geschil over het eigendom van uw gebruikersaccount, wordt de registratie verklaard door de bevoegde accounthouder van het e-mailadres dat werd opgegeven op het moment van inschrijving. In het kader van deze algemene voorwaarden is de ‘bevoegde accounthouder’ de natuurlijke persoon die aan het ingediende e-mailadres is toegewezen door een internetprovider, online serviceprovider of andere organisatie (bv. een bedrijf, onderwijsinstelling, enz.) die verantwoordelijk is voor het toewijzen van e-mailadressen voor het domein dat gekoppeld is aan het opgegeven e-mailadres. Lid zijn van de Billabong Crew, Punten en Beloningen zijn niet overdraagbaar, persoonlijk en alleen voor eigen privé, niet-professioneel gebruik. Lidmaatschap, Punten en beloningen kunnen niet worden toegewezen.

D. Punten sparen

U begint met het sparen van punten over een periode van 12 maanden vanaf de datum dat u lid wordt van Billabong Crew, en u krijgt 100 punten bij uw inschrijving op Billabong Crew. U verdient ook punten bij alle in aanmerking komende aankopen en deelname aan andere speciale programma's en promotieaanbiedingen die van tijd tot tijd door Billabong of zijn partners kunnen worden medegedeeld. Punten vervallen twaalf (12) maanden nadat ze geleidelijk aan zijn verdiend.

Punten hebben geen contante, monetaire of reële waarde. Tenzij een speciale aanbieding van toepassing is, spaart u één (1) Punt voor elke €uro (1€) die u uitgeeft (zoals van toepassing, op basis van het land van aankoop) op de Sites of in een Winkel. Punten kunnen worden gespaard in fractionele bedragen, afhankelijk van de waarde van uw aankoop, en worden naar boven afgerond tot de eerstvolgende €uro.  Wanneer u een aankoop doet op de Sites, moet u zichzelf aanmelden op uw gebruikersaccount om punten te verdienen. Wanneer u een aankoop doet in een winkel, moet u uw e-mailadres of andere lidmaatschapsgegevens opgeven om punten te sparen voor uw aankoop in de winkel. Van tijd tot tijd kunnen wij, of anderen die met onze toestemming handelen, u op de hoogte stellen van speciale aanbiedingen waarbij u ‘Bonuspunten’ krijgt. Bonuspunten worden toegekend zoals beschreven in de toepasselijke promotieaanbieding en zijn onderhevig aan eventuele aanvullende voorwaarden die in de promotieaanbieding worden uiteengezet.

Er worden geen punten toegekend voor onbevoegde of frauduleuze aankopen, en er worden geen punten toegekend als, naar het redelijke oordeel van het bedrijf, de gekochte goederen of diensten zullen worden gebruikt voor wederverkoop of commercieel gebruik en u verliest eventuele punten die voor dergelijke aankopen worden toegekend. Er worden geen punten gespaard voor de volgende items: aankoop van e-gift cards of gift cards, verzend- en administratiekosten en omzetbelasting op aankopen.

Er worden geen punten verdiend voor aankopen die op de Sites worden gedaan met de betaaloptie voor bezoekers. Alle aankopen die u doet voordat u zich aanmeld voor Billabong Crew, komen niet in aanmerking voor punten.

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de waarde van de punten te bepalen en vast te stellen. In het geval van een geschil over het aantal punten dat een lid heeft gespaard, heeft het bedrijf de enige discretie om het juiste aantal punten te bepalen dat door een dergelijk lid is gespaard. Alle beslissingen van het Bedrijf met betrekking tot Punten zijn definitief.

E. Lidmaatschap beloningen

Uw lidmaatschap beloningen omvatten het volgende:

 • Beloningen: Dit zijn coupons voor eenmalig gebruik die kunnen worden gebruikt voor kortingen op aankopen op de sites of in winkels, zoals hieronder wordt beschreven. Het bedrag van uw beloning wordt bepaald door het totale aantal punten dat u hebt gespaard. Elke 300 punten = € 15 korting op in aanmerking komende aankopen. Beloningen worden als volgt toegekend in stappen van € 15 (of, indien van toepassing, op basis van het land van aankoop zoals aangegeven in de onderstaande conversietabel):
  • Als u 300 of meer, maar minder dan 600 punten spaart, kunt u uw punten omzetten in een beloning van € 15 korting op uw volgende aankoop van € 25 of meer.
  • Als u 600 of meer, maar minder dan 900 punten spaart, kunt u uw punten omzetten in een beloning van € 30 korting op uw volgende aankoop van € 50 of meer.
  • Als u 900 of meer, maar minder dan 1200 punten spaart, kunt u uw punten omzetten in een beloning van € 45 korting op uw volgende aankoop van € 75 of meer.
  • Als u 1200 of meer, maar minder dan 1500 punten spaart, kunt u uw punten omzetten in een beloning van € 60 korting op uw volgende aankoop van € 100 of meer.
  • Als u 1500 of meer, maar minder dan 3000 punten spaart, kunt u uw punten omzetten in een beloning van € 75 korting op uw volgende aankoop van € 125 of meer.
  • Als u 3000 of meer punten spaart, kunt u uw punten omzetten in een beloning van € 150 korting op uw volgende aankoop van € 200 of meer.
 • Elke beloning is 12 maanden geldig vanaf de datum van uitgifte of een andere tijd zoals vermeld op de Beloning. Beloningen kunnen alleen worden gebruikt voor de aankoop, op de Sites of in de Winkels, van Billabong of andere Boardriders-merken (Quiksilver, Roxy, DC Shoes, ELEMENT, RVCA) waar u ook lid bent van het klantenprogramma. Elke beloning mag slechts eenmaal worden gebruikt. Er kunnen beperkingen gelden voor het aantal beloningen dat in één transactie kan worden gebruikt. Beloningen hebben geen markt- of contante waarde en zijn niet overdraagbaar.

 

 • Uw eerste aankoopaanbieding als lid: Na uw inschrijving voor Billabong Crew ontvangt u een eerste aankoopaanbieding als lid van 20% korting na uw eerste aankoop van artikelen van Billabong op de Sites of in de Winkels. Elke eerste aankoopaanbieding als lid is dertig (30) dagen geldig vanaf de datum van uitgifte of een andere tijd zoals vermeld op de eerste aankoopaanbieding als lid. Eerste aankoopaanbiedingen mogen alleen worden gebruikt voor de aankoop van artikelen van Billabong op de Sites of in de Winkels. Elke eerste aankoopaanbieding als lid mag slechts één keer worden gebruikt. Er kunnen beperkingen gelden voor het aantal eerste aankoopaanbiedingen als lid dat in één transactie kan worden gebruikt. Eerste aankoopaanbiedingen als lid hebben geen markt- of contante waarde en zijn niet overdraagbaar.

 

 • Verjaardagsaanbieding : Nadat u zich hebt aangemeld voor Billabong Crew, ontvangt u eenmaal per jaar een verjaardagsaanbieding van 25% korting aan het begin van de maand waarin u verjaart. Elke verjaardagsaanbieding is dertig (30) dagen geldig vanaf de datum van uitgifte of een andere tijd zoals vermeld op de verjaardagsaanbieding. Verjaardagsaanbiedingen mogen alleen worden gebruikt voor de aankoop van artikelen van Billabong op de Sites of in de Winkels. Elke verjaardagsaanbieding mag slechts eenmaal worden gebruikt. Er kunnen beperkingen gelden voor het aantal aanbiedingen dat in één transactie kan worden gebruikt. Aanbiedingen hebben geen markt- of contante waarde en zijn niet overdraagbaar.

 

 • Gratis standaard levering: Als lid van het klantenprogramma hebt u recht op een gratis standaardverzending voor alle aankopen op de Sites.

 

 • Gratis retouren: U hebt recht op gratis retouren voor alle aankopen op de Sites.

Sommige beloningen of aanbiedingen zijn alleen beschikbaar voor inwoners van een bepaald land. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om beloningen of aanbiedingen naar eigen goeddunken te vervangen. Tenzij anders aangegeven door het bedrijf kunnen beloningen en aanbiedingen niet worden gecombineerd met andere aanbiedingen. Beloningen kunnen alleen worden gebruikt voor de aankoop, op de Sites of in de Winkels, van Billabong of andere Boardriders-merken (ROXY, DC SHOES, QUIKSILVER, ELEMENT, RVCA). U kunt geen Beloningen of Aanbiedingen met terugwerkende kracht gebruiken voor eerdere aankopen. Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor verloren of gestolen Beloningen of Aanbiedingen. Als u zich afmeldt voor bepaalde soorten e-mails, bijvoorbeeld e-mails over het klantenprogramma, ontvangt u misschien geen Beloningen of Aanbiedingen per e-mail, maar u kunt wel de status van uw Beloningen of Aanbiedingen bekijken door een winkel te bezoeken of in te loggen op uw Billabong Crew-account.

Conversietabel

 

F. Uw account bijwerken

Deelname aan Billabong Crew vereist een e-mailadres en een geldig wachtwoord. Uw gebruikerswachtwoord is vertrouwelijke informatie. Iedereen die weet wat uw e-mailadres en wachtwoord zijn, kan toegang krijgen tot uw account. U stemt ermee in om ons onmiddellijk op de hoogte te brengen als u op de hoogte bent van verlies of diefstal van uw wachtwoord of onbevoegd gebruik van uw e-mailadres en wachtwoord. WIJ ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR VERLIES OF SCHADE ALS GEVOLG VAN HET NIET NAKOMEN VAN DEZE VERPLICHTINGEN.

Het is uw verantwoordelijkheid om uw informatie up-to-date te houden en het Bedrijf op de hoogte te brengen van eventuele wijzigingen door bewerking van uw gebruikersaccountgegevens. U bent als enige aansprakelijk voor eventuele verouderde, onvolledige of onnauwkeurige informatie. In geen geval kan het bedrijf aansprakelijk worden gesteld als u geen punten, beloningen of aanbiedingen ontvangt als gevolg van verouderde, onvolledige of onnauwkeurige informatie.

U kunt uw gebruikersaccount sluiten door een e-mailverzoek te sturen naar privacy.EU@boardriders.com.

G. Frauduleus gebruik van Billabong Crew

Elke vorm van fraude, poging tot fraude of diefstal op de Sites of in een winkel, elk onrechtmatig of ongepast gebruik van Billabong Crew, elk abnormaal hoog aantal transacties dat gedurende één of meer dagen blijkt te zijn verricht, elk betalingsincident of meer in het algemeen elke schending door u van deze Algemene Voorwaarden zal leiden tot de automatische opschorting of permanente deactivering van uw lidmaatschap op Billabong Crew.  Het bedrijf behoudt zich het recht voor om uw account, Billabong Crew en/of Beloningen op te schorten of te deactiveren en u hebt geen recht op enige schadevergoeding.  Bovendien zullen alle punten die zijn verkregen in strijd met deze Algemene voorwaarden of door misbruik of frauduleus gebruik worden geannuleerd zonder enige vorm van compensatie.

H. Wijziging, uitval of onderbreking van Billabong Crew

BEHALVE WAAR EN VOOR ZOVER WETTELIJK VERBODEN, behoudt het bedrijf zich het recht voor deze Algemene voorwaarden en bepalingen te allen tijde te wijzigen, zonder u hiervan op de hoogte te stellen. Het bedrijf behoudt zich tevens het recht voor om de aangeboden Beloningen te wijzigen, en om Billabong Crew aan te passen of op te schorten.

Het bedrijf is vrijgesteld van elke aansprakelijkheid voor alle directe of indirecte gevolgen van eventuele tekortkomingen van Billabong Crew. Geen enkele wijziging, intrekking of tekortkoming van Billabong Crew geeft recht op schadevergoeding. Als Billabong Crew wordt opgeschort, kunnen gespaarde punten niet langer geldig zijn of gehonoreerd worden door het bedrijf, naar eigen goeddunken van het bedrijf.

DOOR DEEL TE NEMEN AAN BILLABONG CREW, ERKENT U DAT BILLABONG CREW, DE BELONINGEN, AANBIEDINGEN EN DE SITES WORDEN AANGEBODEN ‘IN DE HUIDIGE STAAT’ EN ‘ZOALS BESCHIKBAAR’ ZONDER GARANTIE OF VOORWAARDE VAN WELKE AARD DAN OOK, HETZIJ EXPLICIET, IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. ZONDER HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, GEEFT HET BEDRIJF GEEN GARANTIE DAT: (A) DE SITES, BILLABONG CREW, DE BELONINGEN OF AANBIEDINGEN AAN UW VEREISTEN ZULLEN VOLDOEN; (B) DE TOEGANG TOT DE SITES OF BILLABONG CREW ONONDERBROKEN, SNEL, VEILIG OF FOUTLOOS ZAL ZIJN; (C) DE KWALITEIT VAN DE SITES, BILLABONG CREW, DE BELONINGEN OF AANBIEDINGEN AAN UW VERWACHTINGEN ZULLEN VOLDOEN; EN/OF (D) EVENTUELE FOUTEN OF DEFECTEN OP DE SITES, OF MET BETREKKING TOT BILLABONG CREW, BELONINGEN OF AANBIEDINGEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD.

DEELNAME AAN BILLABONG CREW GEBEURT NAAR EIGEN GOEDDUNKEN EN OP EIGEN RISICO EN U STEMT ERMEE IN DAT U ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK BENT VOOR SCHADE AAN UW COMPUTER, ELEKTRISCH SYSTEEM, DRAADLOZE ROUTER OF COMMUNICATIEAPPARAAT, VERLIES VAN GEGEVENS OF ANDERE SCHADE ALS GEVOLG VAN DERGELIJKE ACTIVITEITEN HET BEDRIJF AANVAARDT GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR COMPUTERVIRUSSEN OF ANDERE SOORTGELIJKE SOFTWARECODES DIE NAAR UW COMPUTER WORDEN GEDOWNLOAD VAN DE SITES OF IN VERBAND MET DE BILLABONG CREW. HET BEDRIJF IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR VERLIES DAT U KUNT LIJDEN ALS GEVOLG VAN HET FEIT DAT IEMAND ANDERS UW WACHTWOORD OF ACCOUNT GEBRUIKT, MET OF ZONDER UW MEDEWETEN.

 

11. OPMERKINGEN

Wij zijn blij met uw opmerkingen en feedback over de Sites en onze producten. Bovendien kunnen gebruikers op sommige plaatsen op de Sites opmerkingen en productrecensies plaatsen die door andere gebruikers kunnen worden bekeken. Als u opmerkingen, recensies, getuigenissen, feedback, notities, berichten, ideeën, suggesties of andere mededelingen (gezamenlijk ‘opmerkingen’) op de Sites plaatst of naar ons verzendt, hetzij via de Sites, e-mail, fax, post of op andere wijze, verleent u automatisch toestemming, of garandeert u dat de eigenaar van dergelijke Opmerkingen het Bedrijf uitdrukkelijk, voor gedurende tien jaar en voor zover wettelijk toegestaan, een royalty-vrije, volledig betaalde, doorlopende, onherroepelijke, wereldwijde, onbeperkte, niet-exclusieve, met sublicentierecht en overdraagbare licentie om de communicatie of het inhoudsmateriaal te gebruiken, opnieuw te gebruiken, te reproduceren, in sublicentie te geven, er afgeleide werken van te maken, te wijzigen, te publiceren, te bewerken, te vertalen, te distribueren, opnieuw te distribueren, te verzenden, af te drukken, te kopiëren, te hosten, op te slaan, in cache op te slaan, te archiveren, te indexeren, te categoriseren, te becommentariëren, uit te zenden, te streamen, te importeren, uit te voeren, tentoon te stellen en weer te geven in alle media, of in alle vormen, formaten of forums die nu bekend zijn of in de toekomst zullen worden ontwikkeld.  Het bedrijf kan zijn rechten in sublicentie geven via meerdere sublicenties. U moet ons geen commentaar te sturen waarvoor u ons geen licentie wenst te verlenen Het bedrijf is en zal niet verplicht zijn (1) om Opmerkingen vertrouwelijk te houden, tenzij dergelijke Opmerkingen niet openbaar beschikbaar zijn; (2) om enige vergoeding te betalen voor eventuele Opmerkingen; of (3) om te reageren op eventuele Opmerkingen. U verleent het bedrijf het recht om de naam te gebruiken die u in verband met eventuele Opmerkingen indient, overeenkomstig ons Privacybeleid. U stemt in met de voornoemde toekenning van rechten, toestemmingen en overeenkomsten, ongeacht of uw Opmerkingen door ons worden gebruikt.

In overeenstemming met de toepasselijke Europese regelgeving kunt u uw recht op toegang, correctie of verwijdering uitoefenen en bezwaar maken door contact met ons op te nemen via:  privacy.EU@boardriders.com

U wijst ons hierbij aan als uw agent met volledige bevoegdheid om elk document aan te gaan en uit te voeren en/of elke handeling te verrichten die wij passend achten om de toekenning van rechten, toestemmingen, overeenkomsten en afstandsverklaringen zoals uiteengezet in deze Overeenkomst te bevestigen met betrekking tot de Opmerkingen die u openbaar hebt gemaakt.Zonder de reikwijdte van deze sectie te beperken of enige toekomstige toekenning van rechten, toestemmingen, overeenkomsten en afstandsverklaringen die u mogelijk doet met betrekking tot Opmerkingen, bekrachtigt u hierbij alle voorafgaande toestemmingen, overeenkomsten en vrijstellingen die u hebt gedaan met betrekking tot door u aan ons verstrekte Opmerkingen.

 

12. LICENTIE EN TOEGANG TOT DE SITE

Elk element dat is geïntegreerd in de Sites en dat door het bedrijf aan u ter beschikking wordt gesteld, met name en zonder beperking, alle gegevens, informatie, teksten, bestanden, afbeeldingen, animaties, presentaties, bijschriften, grafieken, foto's, video's, logo's, onderscheidende tekens, software en handelsmerken (‘Inhoud’) zijn het exclusieve eigendom van het Bedrijf en worden beschermd door de lokale en internationale toepasselijke wetten, voorschriften en verdragen.

Alle rechten die verband houden met het intellectuele of industriële eigendom, handelsmerken, domeinnamen en andere onderscheidende tekens die op de Sites en hun Inhoud worden weergegeven, zijn het exclusieve eigendom van het Bedrijf en u bent als enige aansprakelijk voor elk ongeoorloofd gebruik of misbruik.

Het bedrijf verleent u een beperkte, herroepbare en niet-exclusieve licentie voor toegang tot en persoonlijk gebruik van de Sites en de Inhoud, maar niet om deze, of een deel daarvan, te downloaden (anders dan in het cachegeheugen van de pagina plaatsen/opslaan) of te wijzigen, behalve met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het bedrijf. Deze licentie omvat geen wederverkoop of commercieel gebruik van de Sites of hun inhoud; het verzamelen en gebruiken van productlijsten, beschrijvingen of prijzen; afgeleid gebruik van de Sites of hun inhoud; het downloaden of kopiëren van accountgegevens ten behoeve van een andere handelaar; of het gebruik van datamining, robots, spiders of soortgelijke tools voor het verzamelen en extraheren van gegevens. Noch de Sites, noch enig deel van de Sites of hun inhoud mag worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht, bezocht of anderszins geëxploiteerd voor enig commercieel doel zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het bedrijf. U mag geen frames maken of framingtechnieken gebruiken om handelsmerken, logo's of andere eigendomsinformatie (met inbegrip van afbeeldingen, tekst, paginaopmaak of vorm) van het bedrijf en zijn filialen, licentiegevers of licentiehouders op te nemen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het bedrijf.  U mag geen metatags of andere verborgen tekst met merknamen of handelsmerken van het bedrijf gebruiken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Bedrijf. Elk ongeoorloofd gebruik zal onmiddellijk de toestemming of licentie verleend door het bedrijf beëindigen. U krijgt een beperkt, herroepbaar en niet-exclusief recht om een hyperlink aan te maken naar de homepage van de Websites, zolang de link het bedrijf of zijn producten of diensten niet afschildert op een onjuiste, misleidende, denigrerende of anderszins aanstootgevende manier die door het bedrijf naar eigen goeddunken wordt bepaald. U mag geen bedrijfslogo of andere bedrijfseigen afbeeldingen of handelsmerken gebruiken als onderdeel van de link zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het bedrijf. U mag geen enkel ander deel van de Sites of hun inhoud, anders dan de homepage van de Sites, beschikbaar maken als onderdeel van een andere dienst door middel van 'deep linking' of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf. Alle toegestane links naar de Sites en hun inhoud moeten voldoen aan alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften.

 

13. SITES VAN DERDEN EN CO-BRANDED SITES

De Sites kunnen hyperlinks (‘links’) bevatten naar websites die door andere personen of entiteiten dan het bedrijf worden beheerd (‘Websites van derden’) of naar co-branded websites die door een derde worden beheerd, met inbegrip van gelieerde bedrijven en licentiehouders van het Bedrijf (‘co-branded websites’).  Wij bieden dergelijke links alleen als referentie en voor uw gemak. Een link van de Sites naar een website van derden of een co-branded website betekent niet of impliceert niet dat het bedrijf de inhoud op die Website van derden of co-branded Website of de exploitant of activiteiten van die website van derden of co-branded website goedkeurt. Het bedrijf wijst uitdrukkelijk elke verantwoordelijkheid af voor de nauwkeurigheid, volledigheid of beschikbaarheid van informatie, inhoud en materialen die op een website van derden of een co-branded website worden gevonden. Het bedrijf onderschrijft geen van de koopwaar, noch kunnen we garanderen dat u tevreden zult zijn met producten of diensten die u koopt op een website van derden of een co-branded website. Het bedrijf geeft geen verklaringen of garanties met betrekking tot de veiligheid van alle informatie, inhoud of materialen (inclusief, maar niet beperkt tot, creditcard en andere persoonsgegevens) waarvan misschien wordt gevraagd deze te geven aan een derde partij. U doet hierbij onherroepelijk afstand van elke claim tegen het bedrijf met betrekking tot informatie, inhoud en materialen op een website van een derde partij of een co-branded website  en alle informatie, inhoud en materialen die u verstrekt aan deze website van een derde partij of een co-branded website (inclusief, maar niet beperkt tot, creditcard en andere persoonsgegevens). U bent als enige verantwoordelijk voor het bepalen van de mate waarin u gebruik maakt van de inhoud van een website van een derde partij of een co-branded website die u via een link op onze Sites misschien bezoekt. Uw gebruik van een website waarnaar wordt gelinkt op de Sites is onderworpen aan het beleid en de procedures van de eigenaar van deze website, en uw gebruik van al deze websites is onderworpen aan dat beleid en die procedures en niet aan de voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst. U begrijpt dat u door het gebruik van een website van derden waarnaar wordt gelinkt vanaf de Sites, kunt worden blootgesteld aan inhoud of ander materiaal dat beledigend, onfatsoenlijk, lasterlijk of anderszins verwerpelijk is. We raden u daarom ten zeerste aan om het onderzoek te verrichten dat u noodzakelijk of gepast acht voordat u overgaat tot een online of offline transactie met een van deze derden.

HET BEDRIJF IS NIET VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK VOOR VERLIES OF SCHADE ALS GEVOLG VAN TRANSACTIES MET WEBSITES VAN DERDEN OF CO-BRANDED WEBSITES, HANDELAREN OF EXPLOITANTEN VAN WEBSITES VAN DERDEN OF CO-BRANDED WEBSITES, OF ANDERE PERSONEN MET WIE U EEN TRANSACTIE UITVOERT.

 

14. HYPERLINKS NAAR ONZE SITES

U mag geen hyperlink naar onze Sites gebruiken of invoegen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf, en onder voorbehoud van een link naar de homepage van onze Sites zonder deze homepage of een andere pagina of inhoud van de Sites te dupliceren, en niet:

(a) een link naar de Site invoegen van een dienst waarvan u niet de uitgever bent;
(b) de grootte of het uiterlijk van onze logo's of andere onderscheidende tekens verwijderen, bewerken of wijzigen; 
(c) een venster, frame of andere webbrowser rond de Sites of hun inhoud creëren;
(d) op enige wijze suggereren dat het bedrijf de producten en diensten die beschikbaar zijn op de service van derden goedkeurt of garandeert
(e) gebruikers of derden misleiden of verwarring scheppen met betrekking tot uw relatie met het Bedrijf en valse, misleidende, denigrerende of bedrieglijke informatie over het Bedrijf weergeven
(f) de handelsmerken, logo's van het bedrijf of enig ander onderscheidend teken van het bedrijf gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf; en
(g) op uw site of service items opnemen die lasterlijk, aanstootgevend, beledigend, in strijd met wettelijke bepalingen met betrekking tot de vrijheid van meningsuiting, het schenden van rechten van derden of individuen of het schenden van de toepasselijke wetten en regels.

Het bedrijf behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de hierbij verleende toestemming in te trekken en alle nodige maatregelen te treffen als u zich niet aan deze voorwaarden houdt. U kunt aansprakelijk worden gesteld voor alle schade die voortvloeit uit een dergelijke inbreuk.

 

15. VERANTWOORDELIJKHEDEN

U stemt ermee in om te voldoen aan alle toepasselijke wetten in verband met uw gebruik van de Sites, en de verdere beperkingen die kunnen worden uiteengezet in een schriftelijke kennisgeving of een kennisgeving op het scherm van het bedrijf. Als voorwaarde voor uw gebruik van de Sites garandeert u dat u de Sites niet zult gebruiken voor een doel dat onwettig is of verboden is door deze Overeenkomst. Alle informatie die u verstrekt in verband met enige interactie met de websites of een co-branded website moet juist, volledig en actueel zijn.
Door gebruik te maken van de Sites stemt u ermee in de beveiliging van de Sites niet te schenden of trachten te schenden, met inbegrip van, bij wijze van illustratie maar niet beperkt tot, handelingen zoals het verkrijgen van toegang tot gegevens die niet voor u bestemd zijn of het inloggen op een server of account waartoe u geen toegang hebt;
pogingen om de kwetsbaarheid van een systeem of netwerk te onderzoeken, te scannen of te testen, of om de beveiligings- of verificatiemaatregelen te overtreden zonder de juiste toestemming; het proberen de dienstverlening aan een gebruiker, host of netwerk te verstoren, inclusief, maar niet beperkt tot, door een virus in te dienen tot de Sites of overbelasting van de Sites, ‘flooding, "spamming", "mailbombing" of het ‘crashen’ van de Sites; het verzenden van ongevraagde e-mail, inclusief promoties en/of reclame voor producten of diensten; en het vervalsen van een TCP/IP packet header of een deel van de header-informatie in een e-mail of post.

 

16. BEËINDIGING OF BEPERKING

Het bedrijf kan uw toegang tot alle of een deel van de Sites op elk moment beëindigen of beperken, met of zonder reden, met of zonder kennisgeving, met onmiddellijke ingang. U kunt uw gebruik van de Sites ook op elk moment beëindigen, op voorwaarde dat alle bepalingen van deze Overeenkomst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eigendomsbepalingen, garantie en disclaimers van kracht blijven na een dergelijke beëindiging.

 

17. AFWIJZING VAN GARANTIES EN BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID

DE SITES WORDEN DOOR HET BEDRIJF IN DE HUIDIGE STAAT EN IN DE BESCHIKBARE STAAT GELEVERD. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN DOET HET BEDRIJF GEEN VERKLARINGEN EN GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE WERKING VAN DE SITES OF DE INFORMATIE, INHOUD, INHOUD VAN DERDEN, MATERIAAL, PRODUCTEN, DIENSTEN OF GEKOPPELDE DIENSTEN DIE OP OF VIA DE SITES WORDEN AANGEBODEN, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT, DAT DE INFORMATIE DIE VIA DE SITES WORDT VERSTREKT VRIJ ZAL ZIJN VAN FOUTEN, WEGLATINGEN, ONDERBREKINGEN, DEFECTEN OF VERTRAGINGEN IN DE WERKING, OF VAN TECHNISCHE ONNAUWKEURIGHEDEN OF TYPOGRAFISCHE FOUTEN; DAT DE SITES OP EEN BEPAALD MOMENT OF OP EEN BEPAALDE LOCATIE BESCHIKBAAR ZULLEN ZIJN; DAT DEFECTEN OF FOUTEN IN DE SERVICE ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD; OF DAT DE INHOUD OP DE SITES VRIJ IS VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN. ALLE INFORMATIE OP DE SITES KAN ZONDER KENNISGEVING WORDEN GEWIJZIGD EN WIJ WIJZEN ALLE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DEZE WIJZIGINGEN AF. U STEMT ER UITDRUKKELIJK MEE IN DAT UW GEBRUIK VAN DE SITES GEHEEL OP EIGEN RISICO IS.

VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN EN MET UITZONDERING VAN TOEPASSELIJKE WETTELIJKE GARANTIES WIJST HET BEDRIJF ALLE ANDERE GARANTIES AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.IN GEEN GEVAL ZAL HET BEDRIJF, OF ENIGE PARTIJ DIE BETROKKEN IS BIJ HET CREËREN, PRODUCEREN OF LEVEREN VAN DE SITES, AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DE SITES, WAARONDER: MAAR NIET BEPERKT TOT DIRECTE OF INDIRECTE SCHADE OF ENIGE SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK DIE VOORTVLOEIT UIT UW TOEGANG, GEBRUIK, MISBRUIK OF ONVERMOGEN OM DE SITES OF GEKOPPELDE SITES OF DIENSTEN TE GEBRUIKEN; IN HET GEVAL DAT EEN DERDE PARTIJ INFORMATIE ONDERSCHEPT OF DECODEERT DIE U VIA DE SITES AAN HET BEDRIJF VERSTREKT; OF IN VERBAND MET EEN GEBREKKIGE PRESTATIE, FOUT, WEGLATING, ONDERBREKING, DEFECT, VERTRAGING IN WERKING OF TRANSMISSIE, COMPUTERVIRUS, OF LIJN- OF SYSTEEMSTORING, ZELFS ALS WIJ EERDER OP DE HOOGTE ZIJN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. IN BEPAALDE STATEN OF RECHTSGEBIEDEN ZIJN BEPERKINGEN VAN IMPLICIETE GARANTIES OF DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN BEPAALDE SCHADE NIET TOEGESTAAN. ALS DEZE WETTEN OP U VAN TOEPASSING ZIJN, ZIJN SOMMIGE OF ALLE VAN DE BOVENSTAANDE DISCLAIMERS, UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING, EN HEBT U MOGELIJK AANVULLENDE RECHTEN.

 

18. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens en browsegegevens in verband met uw toegang tot en gebruik van de Sites en onze diensten zijn onderworpen aan ons Privacybeleid, dat integraal deel uitmaakt van deze gebruiksvoorwaarden.

 

19. DIVERSE WETTELIJKE BEPALINGEN

Het bedrijf kan de Sites op elk moment en om welke reden dan ook stopzetten, zonder voorafgaande kennisgeving. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving kan het bedrijf de inhoud, de werking of alle andere kenmerken van de Sites op elk moment en om welke reden dan ook wijzigen, opschorten of annuleren, zonder voorafgaande kennisgeving.
U stemt ermee in dat er geen joint venture, partnerschap, dienstverband of agentuurovereenkomst bestaat tussen u en het bedrijf als gevolg van deze overeenkomst of uw gebruik van de websites. Niets in deze overeenkomst doet afbreuk aan ons recht om te voldoen aan verzoeken of vereisten van overheidsinstanties, rechtbanken en wetshandhavingsinstanties met betrekking tot uw gebruik van de Sites of informatie die aan ons is verstrekt of door ons is verzameld met betrekking tot dergelijk gebruik. Een afgedrukte versie van deze Overeenkomst en van alle kennisgevingen in elektronische vorm zijn toelaatbaar in juridische of administratieve procedures op basis van, of met betrekking tot, de Overeenkomst in dezelfde mate en onder dezelfde voorwaarden als bedrijfsdocumenten en gegevens die oorspronkelijk zijn gegenereerd en in gedrukte vorm bewaard zijn.
Het falen van het Bedrijf om een bepaling van deze Overeenkomst af te dwingen of te reageren op een schending door u of andere partijen, doet op geen enkele manier afstand van zijn recht om later een bepaling of voorwaarden van deze Overeenkomst af te dwingen of om te handelen met betrekking tot soortgelijke schendingen. U mag uw rechten, plichten of verplichtingen onder deze Overeenkomst niet doorverkopen of overdragen, en elke poging tot overdracht of delegatie zal nietig zijn en van geen enkele kracht en tevergeefs zijn. Deze Overeenkomst kan automatisch worden toegewezen door het Bedrijf, naar eigen goeddunken, aan een derde partij, en een dergelijke toewijzing zal ten goede komen aan onze opvolgers, rechtverkrijgenden en/of licentiehouders.  Zonder het voorgaande te beperken, kunnen wij sommige of al onze activa, inclusief uw persoonsgegevens, verkopen, overdragen of anderszins delen met een moedermaatschappij, dochteronderneming, joint venture en een bedrijf onder onder gemeenschappelijke zeggenschap, evenals met een potentiële koper, geldschieter of investeerder, inclusief in verband met een fusie, reorganisatie of verkoop van activa, of in het geval van een faillissement.  In elk van deze gevallen kunnen de persoonsgegevens die wij van u hebben verzameld, deel uitmaken van de activa die aan dergelijke entiteiten, gevestigd binnen of buiten de Europese Unie, worden overgedragen. In elk geval zullen wij ons Privacybeleid blijven naleven.
Als een bepaling in deze Overeenkomst ongeldig of niet afdwingbaar is onder het toepasselijke recht, blijven de overige bepalingen volledig van kracht en gelden ze, en wordt de ongeldige niet-afdwingbare bepaling geacht te zijn vervangen door een geldige, afdwingbare bepaling die het meest overeenkomt met de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling.
Deze overeenkomst vormt de volledige en definitieve overeenkomst met betrekking tot de Sites en hun inhoud, en vervangt alle eerdere of gelijktijdige communicatie tussen u en het bedrijf met betrekking tot de Sites en hun inhoud.Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn hierbij voorbehouden aan het bedrijf.

 

20. CONTACT OPNEMEN MET ONS

Als u vragen of opmerkingen hebt over de Sites of deze Overeenkomst, kunt u contact met ons opnemen via e-mail op privacy.EU@boardriders.com of ons schrijven op het volgende adres:

    Na Pali SAS
    Ter attentie van: Juridische afdeling
    162 rue Belharra
    64500 Saint Jean de Luz FRANCE

Kies uw regio

Noord en Zuid-Amerika

  APAC/AZIË

   Europa

    FAQ

    In dit gedeelte vind je gelijk een antwoord op de meest gestelde vragen.